تعرفه های بروشور و کاتالوگ

جهت دریافت لیست هزینه های چاپ، خواهشمند است با ما تماس حاصل فرمایید و یا از طریق فرم تماس با ما یا ارسال ایمیل درخواست نمایید.


لیست تعرفه های طراحی بروشور و کاتالوگ در صورتی که "همراه با سفارش چاپ" باشد
خدمات (طراحی) قیمت (تومان) توضیحات
طراحی بروشور ۳ لت ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی بروشور ۶ لت ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی کاتالوگ تا ۸ صفحه ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی کاتالوگ تا ۱۲ صفحه ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی کاتالوگ تا ۱۶ صفحه ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
هزینه های چاپ جدا از هزینه طراحی می باشند

لیست تعرفه های طراحی بروشور و کاتالوگ در صورتی که "بدون سفارش چاپ" باشد
خدمات (طراحی) قیمت (تومان) توضیحات
طراحی بروشور ۳ لت ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی بروشور ۶ لت ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی کاتالوگ تا ۸ صفحه ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی کاتالوگ تا ۸ صفحه ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی کاتالوگ تا ۱۶ صفحه ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
***